Anunț ocupare 3 posturi vacante

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Stadionului nr.1, judeţul Galaţi, organizează în data de 22.08.2017, ora 10.00, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a 3 funcţii contractuale de execuţie vacante, în cadrul Unităţii de Administrare a Bazelor Sportive, astfel:

1 post - muncitor calificat I (ospătar) în cadrul Unităţii de Administrare a Bazelor Sportive

1 post –muncitor calificat I (recepţioner) în cadrul Unităţii de Administrare a Bazelor Sportive

1 post - muncitor calificat I (bucătar) în cadrul Centrelor de Agrement

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţii generale de participare la concurs:

Conform art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Condiţii de participare specifice:

1 post - muncitor calificat I (ospătar)

-nivelul studiilor: curs calificare
-vechime în specialitatea studiilor – nu e cazul

1 post - muncitor calificat I (recepţioner)

-nivelul studiilor: curs calificare
-vechime în specialitatea studiilor – nu e cazul

1 post - muncitor calificat I (bucătar)

-nivelul studiilor: curs calificare
-vechime în specialitatea studiilor – nu e cazul 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2017, ora 10:00: scrisă și/sau proba practică
 • 24 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Candidaţii vor depune dosarele de concurs până la data de 31.07.2017, ora 16,00 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae

Bibliografie concurs:

Pentru posturile de MUNCITOR CALIFICAT I – OSPĂTAR:

 1. Tehnica servirii consumatorilor – Emilian Dobrescu, Stere Stavrositu, Editura Didactica si Pedagogica – Bucureşti Editia 2003
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT I – RECEPŢIONER:

 1. Tehnologie hoteliera – Ştefania Mihai, Valentina Capotă, Editura Niculescu, Bucureşti ediţia 2003;
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT I -  BUCĂTAR:

 1. Tehnologie culinară – Gabriela Pârjol, Dumitra Dumitraşcu – Nicu, Editura Didactica si Pedagogica – Bucureşti Ediţia 1994
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

            Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, localitatea Galaţi, str. Stadionului nr.1, judeţul Galaţi, telefon – 0236/415672; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;