Detalii metodologie acordare #vouchersport

Conform Ordinului nr. 1415/2020 din 28 octombrie 2020, pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta, aprobate prin Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 1.199/2020, va rugam sa aveti in vedere urmatorele:
 - Art.11: Cluburile sportive transmit la DJST Galati situatia centralizata a solicitarilor de acordare a voucherului la sfarsitul fiecarei saptamani in care au avut loc solicitari, in format electronic (Excel) si in format letric (document asumat de catre reprezentantul legal al clubului sportiv). Data ultimei transmiteri este 4 decembrie 2020. Documentele transmise in format electronic, prin intermediul unui e-mail, va contine in subsolul mesajului urmatorul avertisment: " Prezentul mesaj este confidential si se adreseaza numai institutiei si persoanei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii este strict interzisa si atrage aspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa il stergeti apoi din sistemul dumneavoastra.">


- Art. 12: Anexa 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

ANEXA 4 la metodologie

Declaraţie de consimţământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea acordării unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă
Subsemnatul(a), ..................................................., cod numeric personal ......................................., născut(ă) la data .................................... în localitatea ......................................................., domiciliat(ă) în ..........................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. ................, eliberată de ................................. la data de ..................., declar că:
Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.
Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, acest consimţământ putând fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Clubul Sportiv ............................., Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ..................../Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, respectiv Ministerul Tineretului şi Sportului. Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail.
Am în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv).
În cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal, precum şi ale copilului/copiilor meu/mei minor/minori (numele şi prenumele, CNP, seria şi numărul legitimaţiei sportive, data eliberării legitimaţiei, ramura de sport) urmează să fie prelucrate şi stocate în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, direcţiei judeţene de tineret şi sport şi Clubului Sportiv ..................................................... doar în scopurile prevăzute de legislaţie în ceea ce priveşte calitatea mea de reprezentant legal/tutore al copilului beneficiar .................................... .
Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea obligaţiilor legale ce îi revin Ministerului Tineretului şi Sportului, direcţiei judeţene de tineret şi sport şi Clubului Sportiv ...................................., precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin.
Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice, precum şi altor instituţii abilitate (de exemplu: ANAF, A.N.F.P., I.T.M., A.N.I., la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a organelor de cercetare penală etc.).
Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Tineretului şi Sportului, direcţiei judeţene de tineret şi sport şi Clubului Sportiv .................................... orice modificare survenită asupra datelor mele personale.
În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport ...................... şi Clubului Sportiv ........................... .
Data ................... Semnătura ......................."