Prezentare Compartiment Tineret

Compartimentul Tineret funcţionează în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret Galaţi pentru a veni în întâmpinarea acelor nevoi ale tinerilor în primul rând din municipiul şi judeţul Galaţi care nu îşi găsesc rezolvarea prin educaţia formală oferită de sistemele clasice de învăţământ. Astfel, prin programele şi evenimentele sale, promovează şi încurajează implicarea tinerilor în acele structuri neguvernamentale de şi pentru tineret, respectiv al structurilor asociative de şi pentru tineret (mai pe scurt ONGT-uri şi asociaţii de tineret).


Atribuţii principale

- aplică politica guvernamentală în domeniul educaţiei nonformale pentru copii şi tineri la nivel local;
- colaborează cu structurile de şi pentru tineret legal constituite;
- elaborează programe în scopul finanţării acţiunilor proprii;
- sprijină acţiunile structurilor asociative de tineret, acţiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale;
- stabilesc contacte la nivel local şi international cu institutii şi organisme similare;
- sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne şi internaţionale;
- contribuie, prin stimularea performanţei şi capacităţii tinerilor, la realizarea programului de reformă al Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;
- sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul tineretului direct, prin centrul de tineret care funcţionează în oraşul Galaţi: Centrul de Tineret Galaţi;
- colaborează cu organisme similare în domenii de interes comun;
- alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice activităţii de tineret şi prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului şi sportului.


Principiile de bază ale activităţii de tineret

Deschidere: asigurarea unei informări şi a unei comunicări active pentru tineri, în limbajul lor, pentru ca ei să înţeleagă modul de funcţionare al insituţiilor europene şi al politicilor care îi afectează.

Participare: asigurarea consultării tinerilor şi promovarea participării lor la deciziile de interes şi, în mod general, la viaţa comunităţilor în care trăiesc.

Responsabilitate: dezvoltarea unei cooperări noi, structurate, între statele membre şi instituţiile europene, în scopul de a fundamenta la nivelul responsabilităţii corespunzătoare soluţii concrete ca răspuns la aspiraţiile tinerilor.

Eficacitate: valorificarea resursei reprezentate de tineret pentru ca acesta să poată răspunde provocărilor societăţii, să poată contribui la reuşita diferitelor politici care-i privesc şi să poată construi Europa de mâine.

Coerenţă: dezvoltarea unei viziuni integrate asupra diverselor politici care afectează tineretul şi a diferitelor nivele pertinente de intervenţie.

Voluntariat: întărirea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a tinerilor


Principalele tipuri de acţiuni desfăşurate

Acţiunile desfăşurate de Compartimentul Tineret Galaţi sunt de două tipuri:

-acţiuni proprii şi parteneriate cu alte instituţii sau structuri guvernamentale sau nonguvernamentale.


Activitatea Compartimentul Tineret Galaţi se concretizează în:

- programe în domeniul tineretului;
- acţiuni şi proiecte de tineret;
- relaţii de cooperare şi colaborare cu alte instituţii;
- informarea şi consilierea tinerilor - prin Centrul de Tineret Galaţi.


Obiectivele fundamentale ale politicilor pentru tineret

Asociativitate - Mobilitate - Voluntariat

Participarea tinerilor la nivel local se desfăşoară în cadrul structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, respectiv al structurilor asociative de şi pentru tineret. Aceasta înseamnă autonomie, responsabilitate cetăţenească, un sistem de valori care să-i reprezinte pe tineri, mai multă atenţie acordată tineretului în cadrul altor politici cum ar fi:

- ocuparea forţei de muncă, educaţia, tipuri de instruire formală şi nonformală, instruirea pe tot parcursul vieţii, integrarea socială, rasismul şi xenofobia, imigraţia, consumul de droguri, sănătatea publică, mediul înconjurător, egalitatea în drepturi între femei şi bărbaţi, sprijinirea familiei tinere, etc. În acest sens, în Europa exista programul Tineret (YOUTH), din 2007 a intrat în vigoare programul YOUTH IN ACTION iar din 2014 programul ERASMUS+.


Programe implementate

P1- PROGRAM DE CENTRE DE TINERET
- Scop: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret, conform legislaţiei în domeniu.
- Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.

Compartimentul de tineret din cadrul Direcţiei Judeţene de Tineret Galaţi are în subordine un centru de tineret în parteneriat cu AIESEC Galaţi:

CENTRU DE TINERET GALAŢI

Str. N. Bălcescu, nr. 59-61, Corpul Bibliotecii (campusul Facultăţii de Ştiinţe Economice), Galaţi

 P2- PROGRAM DE SUSŢINERE A ACŢIUNILOR DE TINERET

- Scop: Realizarea măsurilor strategiei în domeniul tineretului
- Obiectiv: Dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni de tineret.
- Proiecte eligibile:
   stagii / cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; cinemateci/ videoteci; editări; tipărituri; multiplicări; inscripţionări; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; pagini WEB; evenimente, întâlniri de lucru la nivel naţional sau internaţional, schimburi internaţionale de tineret etc

Finanţarea programelor pentru tineret se face conform METODOLOGIEI DE FINANŢARE A PROIECTELOR DE TINERET ÎN CADRUL PROGRAMELOR MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI ÎN DOMENIUL TINERETULUI


Contact Compartiment Tineret

Email DJST Galaţi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.